OKNO NA ŚWIAT

Loga FE RP UJK EFS

 

„Projekt OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR24/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 30.11.2023 r.

Cel projektu

podniesienie jakości prac doktorskich i wzmocnienie rozwoju naukowego doktorantów poprzez włączenie do programu kształcenia nowych komponentów, w tym: kursów naukowych i seminariów prowadzonych przez naukowców z zagranicznych ośrodków, szkoleń specjalistycznych wynikających z indywidualnych planów rozwoju naukowego, zagranicznych staży naukowych. Uczestnicy ww. projektu  otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów motywacyjnych oraz finansowania działalności naukowej.

Grupa docelowa

Projektem objęci będą doktoranci III i IV roku studiów doktoranckich oraz doktoranci II roku Szkoły Doktorskiej UJK.”

 

Pliki do pobrania: