PODSTAWA PRAWNA

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(t. jedn. Dz. U. z 2022, poz. 574 z poźn. zm.)

Art. 202.

 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
 2. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.

 

Art. 203.

 1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
  1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
  2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
  3) rezygnacji z kształcenia.
 2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:
  1) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  2) niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207.

 

Art. 204.

 1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 2. Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 30/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dn. 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

§ 4
Indywidualny plan badawczy

 1. Doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy obejmujący okres kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 2. Indywidualny plan badawczy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  zawiera w szczególności:
  1) plan badań, które doktorant będzie prowadził podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej;
  2) harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej;
  3) plan aktywności, mających na celu podniesienie kompetencji przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym.
 1. W indywidualnym planie badawczym należy wskazać możliwość finansowania zaplanowanych zadań.
 2. Promotor lub promotorzy potwierdzają podpisem fakt przygotowania w uzgodnieniu z nimi indywidualnego planu badawczego doktoranta.
 3. Indywidualny plan badawczy doktoranta wymaga zaopiniowania przez promotora pomocniczego – w przypadku, gdy promotor pomocniczy jest powołany.
 4. Doktorant przedstawia indywidualny plan badawczy dyrektorowi, składając w Sekcji doktorantów, po uzgodnieniu z promotorem lub promotorami albo promotorem i promotorem pomocniczym, z uwzględnieniem ust. 5, nie później niż w terminie określonym w ustawie.
 5. Indywidualny plan badawczy jest oceniany przez Zespół ds. oceny indywidualnego planu badawczego, pełniący funkcję doradczą wobec dyrektora, w skład którego wchodzą: zastępca
  dyrektora i kierownicy sekcji.
 6. Dyrektor zatwierdza indywidualny plan badawczy w terminie miesiąca od momentu jego przedłożenia.
 7. Doktorant ma obowiązek przedłożyć poprawiony indywidualny plan badawczy w przypadku konieczności wprowadzenia w nim zmian zaleconych przez dyrektora, w terminie 14 dni od dnia
  poinformowania go o zaleceniach. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
 8. Doktorant ma obowiązek przedłożyć uaktualniony indywidualny plan badawczy w terminie 30 dni po upływie okresu zawieszenia kształcenia lub przedłużenia złożenia rozprawy, na zasadach
  określonych w ust. 1-6, celem jego zatwierdzenia. Przepisy ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.

 

§ 7
Ocena śródokresowa

Komisja dokonuje oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego na podstawie:
1) indywidualnego planu badawczego;
2) sprawozdania śródokresowego z realizacji indywidualnego planu badawczego;
3) rozmowy z doktorantem.

§ 9
Skreślenie z listy doktorantów

 1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
  1) uzyskania negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
  2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1;
  3) rezygnacji z odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej;
  4) ukarania doktoranta karą dyscyplinarną wydalenia z Uniwersytetu.
 2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku nierealizowania programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego, w szczególności:
  1) nieprzedstawienia indywidualnego planu badawczego w terminie określonym w ustawie;
  2) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  3) postępowania niezgodnie z treścią ślubowania lub regulaminem Szkoły Doktorskiej;
 3. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów wydaje dyrektor z upoważnienia rektora.