PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(t. jedn. Dz. U. z 2023, poz. 742 z poźn. zm.)

Art. 202.

 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
 2. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.

Art. 203.

 1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
  1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
  2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
  3) rezygnacji z kształcenia.
 2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:
  1) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  2) niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207.

Art. 204.

 1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
 2. Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.

 

Uchwała nr 31/2023

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 § 4
Indywidualny plan badawczy

1. Doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan
badawczy obejmujący okres kształcenia w Szkole Doktorskiej.
2. Indywidualny plan badawczy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
zawiera w szczególności:
1) plan badań, które doktorant będzie prowadził podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej;
2) harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej;
3) plan aktywności, mających na celu podniesienie kompetencji przygotowujących doktoranta
do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym lub artystycznym.
3. W indywidualnym planie badawczym należy wskazać możliwość finansowania zaplanowanych
zadań.
4. Promotor lub promotorzy potwierdzają podpisem fakt przygotowania w uzgodnieniu z nimi
indywidualnego planu badawczego doktoranta.
5. Indywidualny plan badawczy doktoranta wymaga zaopiniowania przez promotora pomocniczego
– w przypadku, gdy promotor pomocniczy jest powołany.
6. Doktorant przedstawia indywidualny plan badawczy dyrektorowi, składając go w Sekcji
ds. doktorantów, po uzgodnieniu z promotorem lub promotorami albo promotorem i promotorem
pomocniczym, z uwzględnieniem ust. 5, nie później niż w terminie określonym w ustawie.
7. Indywidualny plan badawczy jest oceniany przez dziedzinowy zespół ds. oceny indywidualnego
planu badawczego, pełniący funkcję doradczą wobec dyrektora, w skład którego wchodzą:
kierownik sekcji – jako przewodniczący oraz po dwóch przedstawicieli każdej z dyscyplin
wchodzących w skład danej sekcji dziedzinowej, z których jeden jest przedstawicielem Rady
Naukowej a drugi przedstawicielem Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej.
8. Dyrektor zatwierdza indywidualny plan badawczy w terminie miesiąca od momentu jego
przedłożenia.
9. Doktorant ma obowiązek przedłożyć poprawiony indywidualny plan badawczy w przypadku
konieczności wprowadzenia w nim zmian zaleconych przez dyrektora, w terminie 14 dni od dnia
poinformowania go o zaleceniach. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
10. Doktorant ma obowiązek przedłożyć uaktualniony indywidualny plan badawczy w terminie 30 dni
po upływie okresu zawieszenia kształcenia lub przedłużenia złożenia rozprawy, na zasadach
określonych w ust. 1-6, celem jego zatwierdzenia. Przepisy ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.

§ 7
Ocena śródokresowa

13. Komisja dokonuje oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego na
podstawie:
1) indywidualnego planu badawczego;
2) sprawozdania śródokresowego z realizacji indywidualnego planu badawczego;
3) rozmowy z doktorantem

§ 9
Skreślenie z listy doktorantów

1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
1) uzyskania negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym,
z zastrzeżeniem § 10 ust. 1;
3) rezygnacji z odbywania kształcenia w Szkole Doktorskiej;
4) niepodjęcia kształcenia;
5) naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 ust. 7 lub art. 209 ust. 10 ustawy;
6) ukarania doktoranta karą dyscyplinarną wydalenia ze Szkoły Doktorskiej.
2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku nierealizowania programu
kształcenia i indywidualnego planu badawczego, w szczególności:
1) nieprzedstawienia indywidualnego planu badawczego w terminie określonym w ustawie;
2) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
3) postępowania niezgodnie z treścią ślubowania lub regulaminem Szkoły Doktorskiej;
3. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów wydaje dyrektor z upoważnienia rektora.