NAWA STER

 

 

Program STER – umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Tytuł projektu: Umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tytuł w j. angielskim: Internationalization of the Doctoral School at the Jan Kochanowski University in Kielce

Numer projektu: BPI/STE/2023/1/00014/U/00001

Edycja konkursu: nr 8/2023 

Okres realizacji: 2024-01-01 – 2026-12-31

Wartość projektu: 20 000 000,00 zł

Wartość przyznanych środków: 812 900,00 PL

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa

Komisja NAWA STER: Prof. dr hab. Francesco Giacosa, dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK

Słowa kluczowe: Szkoła Doktorska UJK w Kielcach, STER, doktoranci, umiędzynarodowienie szkół doktorskich, 

Projekt przewidziany jest dla 8 najlepszych doktorantów wyłonionych w drodze konkursu. Zakładany cel projektu koncentruje się na kilku działaniach: podniesienie kompetencji naukowo-badawczych doktorantów SD oraz podniesienie jakości prac doktorskich w wymiarze umiędzynarodowienia; wsparcie mobilności i aktywności naukowej doktorantów na arenie międzynarodowej poprzez: zagraniczne staże i studyjne wizyty doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych; upowszechnianie wyników badań przez doktorantów podczas zagranicznych konferencji, seminariów naukowych; podniesienie kompetencji naukowo-badawczych poprzez udział w specjalistycznych wykładach i warsztatach ekspertów z zagranicznych ośrodków naukowych; poszerzenie oferty kształcenia w celu pozyskiwania doktorantów obcokrajowców ; zwiększenie widoczności SD UJK poprzez modernizację strony www, social mediów zgodnie z obowiązującymi standardami.

  1. Sposób realizacji: przyznanie rocznych stypendiów motywacyjnych dla 4 obcokrajowców oraz 4 dla Polaków; sfinansowanie staży zagranicznych w wymiarze 1 miesiąca w równym udziale doktorantów Polaków i obcokrajowców; udział w 1 zagranicznej konferencji naukowej zgodnie z tematyką prowadzonych badań; wykłady specjalistyczne ekspertów zagranicznych, 5 wykładów rocznie dla 5 sekcji dziedzinowych w SD w każdym roku trwania projektu (łącznie 15), dyscyplinowe kursy specjalistyczne online w języku angielskim podnoszące kompetencje naukowo-dydaktyczne doktorantów.
  1. Efekty: Zwiększenie wskaźnika umiędzynarodowienia SD poprzez :

zwiększenie liczby doktorantów obcokrajowców, opracowanie publikacji przez każdego z uczestników przewidzianych do druku w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, upowszechnianie wyników badań na zagranicznych konferencjach, zwiększenie widoczności i dostępności SD w sieci internetowej poprzez modernizację anglojęzycznej wersji strony internetowej, monitorowanie postępów realizacji projektu przez .