Ubezpieczenia zdrowotne dla Doktorantów

Informacje na stronie ZUS:

 1. https://www.zus.pl/-/ubezpieczenia-spoleczne-i-zdrowotne-doktorantow
 2. Publikacja ZUS dot. Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych doktorantów.

 

WAŻNE:

Doktorant jest zobowiązany w ciągu 14 dni powiadomić Biuro Szkoły Doktorskiej o wszelkich zmianach dotyczących jego ubezpieczenia, tj.:

– złożenia egzaminu dyplomowego,

– rezygnacji ze studiów,

– skreślenia z listy studentów,

– podjęcia pracy – na umowę o pracę, bądź umowę zlecenia,

– zmianie stanu cywilnego.

Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów po 26 roku życia

Zgodnie z ustawą o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561) student do 26 roku życia winien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, natomiast, gdy żaden rodzic nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, to przez dziadków.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 41 349 7314
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 1. Uczelnia może zgłosić doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:
  • ukończył 26 lat,
  • nie pracuje na umowę o pracę, umowę zlecenie itp.,
  • nie posiada żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. przy małżonku, z tytułu wykonywania stażu).

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego doktorant winien udać się do Biura Szkoły Doktorskiej ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce – pok. 307  w celu wypełnienia dokumentów: wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz oświadczenie doktoranta lub dostarczyć w/w dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

oświadczenie doktoranta

wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

WAŻNE

 • Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na Uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
 • Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię powinni złożyć nowy wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym po immatrykulacji tj. po 1 października.

Ubezpieczony doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty (do wglądu):

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

 

 1. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka lub zaświadczenie od Konsula potwierdzające polskie pochodzenie – ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci posiadający ważną Kartę Polaka lub zaświadczenie od Konsula o posiadaniu polskiego pochodzenia, będą mogli korzystać z opieki medycznej na zasadach takich samych jak studenci polscy. Aby korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego należy dopełnić stosownych formalności.

 • W tym celu doktorant zgłasza się do Biura Szkoły Doktorskiej wraz z następującymi dokumentami:

 Kartą Polaka lub zaświadczeniem od Konsula potwierdzającym polskie pochodzenie;
 Uzupełnionym wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym (druk do pobrania w załączniku powyżej);
— Uzupełnionym drukiem Oświadczenie doktoranta (druk do pobrania w załączniku powyżej).
Doktorantów będących obywatelami Unii Europejskiej w przypadku braku tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w kraju może zgłosić uczelnia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Doktoranci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej

Doktoranci nie będący obywatelami państw Unii Europejskiej, nieposiadający ważnej Karty Polaka, zaświadczenia od Konsula o posiadaniu pochodzenia polskiego podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 • W tym celu doktorant zgłasza się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem podpisania dobrowolnej umowy na podstawie następujących dokumentów:

 zaświadczenia o odbywanych studiach;
 zaświadczenia potwierdzającego zamieszkanie/zameldowanie na terenie województwa świętokrzyskiego;
 dokumentu potwierdzającego prawo przebywania na terenie RP.

 • Następnie podpisaną umowę dostarcza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie, której zostaje zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza samodzielnie, dokonując comiesięcznej wpłaty na indywidualne subkonto ZUS w kwocie 55,80 zł.
Doktorant zgłaszając się do placówki służby zdrowia musi okazać:
 zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS P ZZA );
 umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 potwierdzenie odprowadzanych składek.

Kontakt:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce
tel. (41) 36 46 100/140

ZUS Oddział Kielce
ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce
telefon 22 560 16 00

Biura Szkoły Doktorskiej ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce – pok. 307