KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

 

Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej

dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK

alicja.galczynska@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9170-9442 

Dr hab. Alicja Gałczyńska, językoznawczyni, profesorka w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Wicedyrektorka ds. kształcenia w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK; członkini Komisji ds. Znajomości Języka Polskiego i Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia; przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2013-2018); była wśród wykonawców grantu Erasmus+ Capacity Building in Higher Education – przeprowadzała analizy i syntezy procedur przewidzianych dla 3 cyklu kształcenia (studiów doktoranckich/ szkół doktorskich) obowiązujących/projektowanych w krajach partnerskich (Kazachstanie, Mongolii, Armenii, Ukrainie). Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dziedzinie nauk humanistycznych.

Prowadzi badania naukowe z zakresu komunikacji językowej i współczesnego języka polskiego (odmian polszczyzny, leksyki, etyki języka, grzeczności językowej); języka we współczesnych mediach; polskiej kultury narzekania oraz feminatywów dawniej i dziś.

Autorka 2 monografii (Akty odmowy we współczesnym języku polskim, Kielce 2003; Od oswajania świata do jego współtworzenia. Akty nakłaniające w kontaktach dorosłych z dziećmi, Kielce 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Od lat związana z zarządzaniem jakością kształcenia.

 

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

 

1) dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo,
przewodnicząca Komisji,
2) prof. dr hab. Francesco Giacosa – dyrektor Szkoły Doktorskiej,
3) dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny historia,
4) dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,
5) dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki biologiczne,
6) dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,
7) dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,
8) dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku,
9) dr hab. Beata Szczepanowska-Wołowiec – przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu,
10) dr hab. Piotr Lewitowicz, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne,
11) dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,
12) prof. dr hab. Ireneusz Kraś – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,
13) dr hab. Janusz Ropski, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o bezpieczeństwie,
14) dr hab. Izabela Konieczna, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,
15) dr hab. Aleksandra Lubczyńska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach,
16) prof. dr hab. Bożena Matyjas – przedstawiciel dyscypliny pedagogika,
17) dr hab. Ewa Robak, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny sztuki muzyczne,
18) dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
19) mgr Mariusz Heliński – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk humanistycznych),
20) mgr Karolina Lach – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych),
21) mgr Martyna Odzimek – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu),
22) mgr Paweł Kaszuba – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk społecznych),
23) mgr Aleksandra Wiater – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja sztuki)
24) dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – osoba rekomendowana przez prorektora właściwego ds. nauki
25) prof. dr hab. Marek Przeniosło – osoba rekomendowana przez prorektora właściwego ds. nauki
26) dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – osoba rekomendowana przez prorektora właściwego ds. nauki.

Zarządzenie nr 7/2024 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniające zarządzenie nr 17/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej

Zarządzenie nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 17/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej