Komisje przeprowadzające ocenę

 

Na podstawie § 7 ust. 2 – 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej:

 § 7

 1. Ocenę, o której mowa w ust. 1 przeprowadza komisja, zatwierdzana przez Radę Szkoły na wniosek dyrektora.
 2. Promotor, promotorzy, promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji dokonującej oceny śródokresowej doktoranta, nad którym sprawują opiekę naukową.
 3. W skład komisji wchodzą trzy osoby:
  • osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie,
   w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, zatrudniona w Uniwersytecie, jako przewodniczący;
  • osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie,
   w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, zatrudniona w Uniwersytecie;
  • osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie,
   w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, zatrudniona poza Uniwersytetem.
 4. W pracach komisji może uczestniczyć, w roli obserwatora, doktorant delegowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów, bez prawa głosu.
 5. W przypadku oceny realizacji interdyscyplinarnego planu badawczego, w skład komisji wchodzą:
  • osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie obejmującej dyscyplinę, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, zatrudniona w Uniwersytecie, jako przewodniczący;
  • osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, w jednej z dyscyplin, w ramach których doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, zatrudniona w Uniwersytecie;
  • osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w jednej z dyscyplin,   w ramach których doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, zatrudniona poza Uniwersytetem
 1. Członek komisji zatrudniony poza Uniwersytetem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w ustawie.