Podstawa prawna

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ REGULUJĄ PRZEPISY:

 

  1. 202 – 203 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 742)
  2. §7 Uchwały nr 31/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach