Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Polski
  • English

Podstawa prawna

Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej regulują przepisy:

  • 202 -203 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U.  2022 poz. 574)
  • § Uchwały nr 30/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021  roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uchwała nr 1/2022 Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zatwierdzenia składów Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w roku akademickim 2022/2023

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.