Podstawa prawna

Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej regulują przepisy:

  • 202 -203 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U.  2022 poz. 574)
  • § Uchwały nr 30/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021  roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uchwała nr 1/2022 Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zatwierdzenia składów Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w roku akademickim 2022/2023