Zasady przeprowadzania oceny

 

OCENA ŚRÓDOKRESOWA DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ

W połowie okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej.

 

Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej

(na podstawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej)

 1. Doktorant składa do dyrektora Szkoły Doktorskiej sprawozdanie śródokresowe z realizacji indywidualnego planu badawczego, obejmujące I i II rok kształcenia w Szkole Doktorskiej, w formie papierowej i elektronicznej wraz z dokumentami wymienionymi jako załączniki we wzorze sprawozdania, tj:
 • wykaz publikacji z pełnymi zapisami bibliograficznymi, z podaniem nr ISBN, ISSN, DOI (udokumentowany w postaci kserokopii/skanów w formie elektronicznej artykułów naukowych, monografii, rozdziałów w monografii lub potwierdzeń z wydawnictwa o przyjęciu publikacji)
 • wykaz konferencji, sesji posterowych (udokumentowany w postaci informacji o konferencji ze strony internetowej, potwierdzenie aktywnego udziału),
 • potwierdzenie realizacji stażu,
 • potwierdzenie udziału w organizacji konferencji naukowej,
 • potwierdzenie złożenia wniosku o finansowanie badań do instytucji zewnętrznej lub numer umowy na realizację grantu lub portfolio zawierającego upublicznienia działań artystycznych,
 • potwierdzenie otrzymania środków na badania z Uczelni,
 • potwierdzenie udziału w projektach naukowych,
 • opis kwerend,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie kompetencji np. certyfikat, udział w szkoleniu/kursie,
 • wykaz innych aktywności
 • prezentację multimedialną, zawierającą plan rozprawy doktorskiej, omówienie problematyki badawczej, metod badawczych.

 

Dokumenty w formie papierowej (zbindowane w miękkiej oprawie) i elektronicznej (w jednym pliku PDF) należy złożyć w układzie zaproponowanym w załączniku Układ dokumentów.

Nośnik z dokumentacją w formie elektronicznej jest zwracany doktorantowi, a jej kopie trwale usuwane po uzyskaniu przez doktoranta pozytywnego wyniku oceny śródokresowej lub po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu z listy doktorantów w przypadku negatywnego wyniku tej oceny.

 1. Sekcja ds. Doktorantów informuje doktoranta mailowo o terminie i miejscu posiedzenia komisji dokonującej oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego.
 2. Komisja dokonuje oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego na podstawie:

1) indywidualnego planu badawczego;

2) sprawozdania śródokresowego z realizacji indywidualnego planu badawczego;

3) rozmowy z doktorantem.

 1. Doktorant, w ramach rozmowy, przedstawia prezentację multimedialną, zawierającą plan rozprawy doktorskiej, omówienie problematyki badawczej, metod badawczych oraz odpowiada na pytania komisji.
 2. Ocena komisji obejmuje:

1) terminowość realizacji planu;

2) stan zaawansowania prac nad rozprawą;

3) zrealizowane zadania badawcze;

4) aktywność naukową i organizacyjną doktoranta.

 1. Komisja dokonuje oceny każdego z wyżej wymienionych kryteriów indywidualnie, formułując wynik oceny kryterium jako pozytywny lub negatywny.
 2. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Ocena wymaga uzasadnienia komisji.
 3. Komisja dokumentuje ocenę sporządzając protokół z oceny śródokresowej z realizacji indywidualnego planu badawczego.
 4. Po posiedzeniu komisji protokół przekazywany jest do dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 5. Ocena komisji jest ostateczna.
 6. Wyniki oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem są jawne.
 7. Wyniki oceny ogłaszane są przez dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 8. Wysokość stypendium doktoranckiego (bez zwiększenia z tytułu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) wynosi:
 • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
 • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.