DOKTORAT WDROŻENIOWY

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa.

W roku akademickim 2022/2023, w VI edycji programu Doktorat Wdrożeniowy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przyznało środki na finansowanie stypendiów doktoranckich oraz kosztów ubezpieczenia społecznego i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

W VI edycji kwota dofinansowania to 661 704,88 zł.

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach Szkoły Doktorskiej realizowane są 2 doktoraty wdrożeniowe (umowa nr DWD/6/0276/2022 oraz umowa nr DWD/6/0278/2022) w dyscyplinie fizyka. Podmiotami współpracującymi w Programie Doktorat Wdrożeniowy są: GUM (Główny Urząd Miar) oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W ramach VI edycji prowadzone są prace badawcze w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie fizyka. Tematy projektów:

 1. Weryfikacja dawek promieniowania jonizującego w komputerowych systemach planowania leczenia z wykorzystaniem wzorca dawki pochłoniętej w wodzie dla Ir-192
 2. Opracowanie wzorców Hp(10), Hp (0,07) oraz Hp(3) zgodnych z ICRU95 do ochrony radiologicznej pracowników placówek medycznych.

Szczegółowe zasady programu opisane są poniżej oraz dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/projekt-doktorat-wdrozeniowy

 


Informacje ogólne

  1. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.
  2. Program składa się z modułów:
   1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt b, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
   2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.
  3. Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, wyrażający zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.
  4. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.
  5. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:
   1. finansowanie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 oraz zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w wysokości (miesięcznie):
     • 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
     • 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

    W przypadku doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 i 2473) miesięczna kwota stypendium doktoranckiego ulega zwiększeniu o 30% kwoty 3450,00 zł .

   2. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
   3. dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej. Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202) oraz współczynnika 15%.

Komunikat Ministra Nauki z dnia 30 kwietnia 2024 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2024” i naborze wniosków

Informujemy, że w dniu 13 maja zostanie uruchomiony nabór wniosków o finansowanie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2024” Wnioski można będzie składać do 14 czerwca br. w systemie OSF.

Materiały

Szczegółowe informacje na temat edycji konkursu w roku 2023 znajdują się pod poniższym linkiem:

Szczegółowe informacje na temat edycji konkursu w roku 2022 znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/vi-edycja-programu-doktorat-wdrozeniowy