Stypendia doktoranckie

Szkoła Doktorska

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie. Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 4 lata.
Stypendia te są zwolnione z podatku, ale podlegają składce rentowej i emerytalnej.

Kwoty stypendium:

  • na początku kształcenia  – w wysokości 37% wynagrodzenia profesora,
  • a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora.

Doktorant niepełnosprawny może otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (sprzed oceny).