WŁADZE

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Francesco Giacosa

francesco.giacosa@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-7290-9366

Prof. dr hab. Francesco Giacosa, fizyk teoretyczny w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Absolwent Uniwersytetu w Turynie (1996-2001), doktorant Uniwersytetu w Tybindze (obrona pracy doktorskiej 2005), adiunkt Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie (2005-2014, habilitacja 2013, od tego czasu – docent). Od 2014 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od 2017 kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki fizyczne. W 2020 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego i objął stanowisko kierownika Zakładu Fizyki Wysokich Energii.

Prowadzi badania naukowe głównie z zakresu cząstek elementarnych i fundamentów mechaniki kwantowej. Uczestniczy w pracach międzynarodowych zespołów badawczych uniwersytetów i instytutów w takich krajach, jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy czy Węgry. Kierownik dwóch grantów NCN, koordynator dwóch projektów ULAM z NAWY, uczestnik projektu DFG, BMBF oraz DAAD. Recenzent projektów naukowych NCN, DFG oraz FWF.

Autor ponad 170 publikacji naukowych, w tym m. in. opublikowanych w 2022: Fate of the critical endpoint at large Nc  (Editors’ suggestion of „Physical Review D”), Multichannel Decay law („Physics Letters B” – jedyny autor) oraz  Boosting unstable particles („Physical Review A”). Recenzent w kilkunastu międzynarodowych czasopismach naukowych.

Do 2021 roku wypromował czterech doktorantów. Obecnie sprawuje opiekę naukową nad trzema kolejnymi doktorantami.

 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK

lidia.michalska-bracha@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-0691-7429

 

Dr hab. Lidia Michalska-Bracha, historyk i muzealnik, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Współpracowniczka Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (2020-2023), członkini Rady Muzeum Narodowego w Kielcach, powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013-2026), członkini ministerialnego Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych (2018-2021), członkini pierwszej Rady Uczelni UJK (2019-2020), prodziekan ds. naukowych Wydziału Humanistycznego UJK (2012-2019). Stypendystka Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Interesariusz zewnętrzny Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prowadzi badania naukowe z zakresu historii historiografii i myśli historycznej XIX–XX wieku, pamięci kulturowej i historii kobiet, powstania styczniowego, losów Polaków na emigracji i Syberii w XIX wieku oraz dziejów Galicji i Lwowa. Uczestniczyła w pracach międzynarodowych zespołów badawczych, w tym m.in. w ramach projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918 oraz Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku — XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej.

Autorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilku wydanych ostatnio monografii: Wspomnienia Emilii ze Szwarców Heurichowej (1819-1905) i jej córki Teodory z Heurichów Kiślańskiej (1844-1920) z czasów powstania styczniowego, Warszawa 2023 (wspólnie z E. Noińskim); Józef Kajetan Janowski (1832-1914). Po powstaniu styczniowym… Emigrant, weteran 1863 roku, lwowianin z wyboru, Warszawa 2021; Wspomnienia Wandy z Wolskich Umińskiej (1841-1926), Warszawa 2020 (wspólnie z E. Noińskim); Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej, Kielce 2018 (wspólnie z R. Kotowskim).

Posiada doświadczenie w kształceniu młodej kadry, dotychczas wypromowała pięciu doktorantów i sprawuje opiekę naukową nad trzema kolejnymi doktorantami.

 

Kierownicy sekcji w Szkole Doktorskiej

 

Kierownik sekcji nauk humanistycznych

dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK

grzegorz.miernik@ujk.edu.pl

https://orcid.org/000-0003-0924-7408

Dr hab. Grzegorz Miernik, historyk. Profesor w Instytucie Historii

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1984). Związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego od 1987 r. Rozprawę doktorską obronił w 1995 r. na Wydziale Humanistycznym ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 r. na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach w oparciu o rozprawę pt. „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy. Praca ta została nagrodzona Nagrodą KLIO w kategorii monografii naukowej (2008). W 2017 r. książka „Zhańbiona” wieś Okół. Opowieści o buncie, napisana przez Dariusza Jarosza (IH PAN) i Grzegorza Miernika wyróżniona została Nagrodą Historyczną „Polityki” w dziale prac naukowych i popularnonaukowych.

Bada najnowszą historię Polski, szczególnie historię społeczną i gospodarczą. Autor i współautor kilku monografii. Opublikował blisko sto artykułów naukowych i popularnonaukowych. Był redaktorem i współredaktorem kilkunastu prac zbiorowych.

Był promotorem około 100 prac magisterskich i kilkunastu licencjackich. Posiada doświadczenie w kształceniu młodej kadry, dotychczas wypromował ośmioro doktorantów. Był recenzentem w postępowaniach habilitacyjnych i doktorskich.

W latach 1996-2002 był wicedyrektorem Instytutu Historii. Od kilkunastu lat pełni funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich w dyscyplinie historia. Od czterech lat jest Kierownikiem sekcji humanistycznej Szkoły Doktorskiej UJK. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, w którego władzach pełnił różne funkcje.

 

 

Kierownik sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych

dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

alicja.wzorek@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9041-7034

Dr hab. Alicja Wzorek chemik organik, profesor w Instytucie Chemii

Jest związana z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego od czasów studiów magisterskich. Od  2003 roku pracowała jako asystent w Instytucie Chemii, a rozprawę doktorska złożyła i obroniła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2019 roku w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół chemii supramolekularnej, syntezy związków aktywnych biologicznie, związków chiralnych i metod ich enancjomerycznego wzbogacania.

Współpracuje z naukowcami z wielu ośrodków badawczych w Polsce (Wrocław, Łódź) i na świecie (Japonia, Niemcy, Hiszpania). Była stypendystką programów DAAD i DFG. Jest współautorką kilkudziesięciu oryginalnych artykułów naukowych, włączając  Chemistry Society Reviews, a także jest współautorką 10 patentów PL i kilku nowych zgłoszeń patentowych.

W trakcie swojej pracy dydaktycznej była promotorem 15 prac licencjackich i 11 prac magisterskich, a także promotorem pomocniczym pracy doktorskiej. Była opiekunem trzymiesięcznych staży naukowych studentów z Shibaura Institute of Technology z Tokio.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu organizacyjnego Okręgowej Olimpiady Chemicznej.

 

Kierownik sekcji nauk społecznych

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

leszek.bielecki@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-1553-1141

Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne, finansowe, gospodarcze publiczne, postępowanie administracyjne, postępowanie podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo urzędnicze. Doktor nauk prawnych, magister Administracji oraz magister Prawa. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Finansowego oraz Kierownik Sekcji Nauk Społecznych Szkoły Doktorskiej UJK w Kielcach.

Autor ponad 100 publikacji, uczestnik wielu konferencji, sesji i zjazdów naukowych (krajowych i zagranicznych). Były wykładowca w kilku wyższych szkołach prywatnych (WSB w Radomiu, WSHP w Sandomierzu, WSEPiNM w Kielcach). Urzędnik służby cywilnej drugiego stopnia w administracji skarbowej, w swojej karierze na licznych stanowiskach kierowniczych (kierownik referatu, zastępca naczelnika urzędu skarbowego, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej). Były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Były członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Od 6 maja 2020 r. sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Zastępca Kierownika sekcji nauk społecznych

dr Anna Róg, pedagog społeczny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

anna.rog@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-5996-9754

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1999). W 2005 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem „Funkcjonowanie Wiosek Dziecięcych SOS w lokalnych społecznościach” (Uniwersytet Opolski).

Od 2009 roku związana z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w którym od 2012 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są przede wszystkim wokół trzech obszarów: Funkcjonowanie rodzin samotnych matek, w kontekście pełnionych przez nie ról oraz możliwości wypełniania funkcji przypisanych rodzinie, a także czynników determinujących proces usamodzielniania samotnych matek i uniezależniania ich od szeroko rozumianej pomocy społecznej; Funkcjonowanie współczesnych rodzin oraz działalność placówek wspierających i zastępujących rodzinę; Profilaktyka społeczna, której celem jest nie tylko przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia, ale także stwarzanie warunków do pełnej samorealizacji jednostki oraz rozwijania umiejętności osobistych i społecznych wpływających na budowanie poczucia własnej wartości i konstruowanie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Promotorka i recenzentka kilkudziesięciu prac dyplomowych oraz promotorka pomocnicza dwóch prac doktorskich. Autorka lub współautorka 5 monografii, blisko 50 artykułów w monografiach i czasopismach naukowych oraz współredaktora 5 monografii.

Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

Kierownik sekcji nauk medycznych i nauk o zdrowiu

dr hab. Wioletta Adamus – Białek, prof. UJK

wioletta.adamus-bialek@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-6129-0492

Dr hab. Wioletta Adamus-Białek, mikrobiolog, genetyk, profesor nauk o zdrowiu w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W 2003 roku ukończyła studia na kierunku biologia Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, a następnie rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Ukończyła także studia podyplomowe „Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy” na UJK oraz „Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie kierownik Pracowni Genetyki Medycznej w Zakładzie Medycyny Zabiegowej Instytutu Nauk Medycznych UJK.

Współzałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddziału w Kielcach. Odbyła staż naukowy w Karolinska Institute, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC) w Sztokholmie, w School of Biological Sciences, University of East Anglia w Norwich, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie oraz w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii, Centrum Nowych Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Była promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich na kierunku ochrona środowiska i biotechnologia UJK, promotorem pomocniczym dwóch prac doktorskich w Instytucie Nauk o Zdrowiu oraz obecnie promotorem pracy doktorskiej.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi patogenów dróg moczowych, a w szczególności E. coli. Obecnie zaangażowana w badania nad genetycznym podłożem chorób trzustki i mikrobiomem ludzkim.

Jest autorem lub współautorem 29 publikacji naukowych o łącznym współczynniku Impact Factor 52,42.

 

Kierownik sekcji sztuki

dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK

katarzyna.ziolowicz@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3591-1536

Artysta plastyk tworząca w obszarze rysunku, ceramiki, a także pedagog specjalizujący się edukacji estetycznej i regionalnej. Absolwentka Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (dzisiejszego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie), gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni ceramiki adi. Anny Stawiarskiej. W 2015 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom doktora w zakresie pedagogiki obroniła w roku 2007 w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 1999 roku związana jest z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie w latach 2017-2020 pełniła funkcję dyrektora, a od 2020 r. jest dziekanem nowo utworzonego Wydziału Sztuki. Artystka jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych, m.in. w Busku-Zdroju, Kielcach, Krakowie, Puławach, Sandomierzu, Tarnowie, Warszawie ale również Kamieńcu Podolskim, Równym, Winnicy na Ukrainie, słowackich Koszycach. Brała udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, przede wszystkim rysunkowych, istotnych dla tej dziedziny sztuki krajowych i zagranicznych przeglądów. Laureatka nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria Domu Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach w 43. Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym Województwa Świętokrzyskiego Przedwiośnie 2020, wyróżnienia w 10th International Drawing Biennale, Melbeurn (Australia) 2019, finalistka konkursu Nano Art. Paryż (Francja) 2019, II nagrody w 6Th International Drawing Biennale, Melbeurn 2011, nagrody zbiorowej dla Narodowej Kolekcji Polskiej World Gallery of Art On Paper Drawings, Skopje (Macedonia) 2010. Jej dorobek tworzą nie tylko prace artystyczne, ale również publikacje o charakterze naukowym i krytycznym, w tym redakcyjne monografii zbiorowych. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, naukowo-artystycznych włączając się w dyskurs w obszarze edukacji artystycznej. Członkini Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu kieleckiego, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatury w Kielcach, aktywnie pracująca na rzecz aktywizacji życia artystycznego Kielc, regionu świętokrzyskiego, w tym kandydatury Kielc do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W 2021 roku uzyskała tytuł Wykładowcy Roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przyznany przez studentów Uczelni oraz Osobowości Roku Województwa Świętokrzyskiego w kategorii Nauka w roku 2020, plebiscycie organizowanym przez Polską Press Grupę. Realizuje indywidualne projekty artystyczne, których głównym celem jest poszukiwanie nowych wartości wyrazowych w technikach rysunkowych i graficznych.