WŁADZE

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Francesco Giacosa

francesco.giacosa@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-7290-9366

Prof. dr hab. Francesco Giacosa, fizyk teoretyczny w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Absolwent Uniwersytetu w Turynie (1996-2001), doktorant Uniwersytetu w Tybindze (obrona pracy doktorskiej 2005), adiunkt Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie (2005-2014, habilitacja 2013, od tego czasu – docent). Od 2014 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od 2017 kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki fizyczne. W 2020 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego i objął stanowisko kierownika Zakładu Fizyki Wysokich Energii.

Prowadzi badania naukowe głównie z zakresu cząstek elementarnych i fundamentów mechaniki kwantowej. Uczestniczy w pracach międzynarodowych zespołów badawczych uniwersytetów i instytutów w takich krajach, jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy czy Węgry. Kierownik dwóch grantów NCN, koordynator dwóch projektów ULAM z NAWY, uczestnik projektu DFG, BMBF oraz DAAD. Recenzent projektów naukowych NCN, DFG oraz FWF.

Autor ponad 170 publikacji naukowych, w tym m. in. opublikowanych w 2022: Fate of the critical endpoint at large Nc  (Editors’ suggestion of „Physical Review D”), Multichannel Decay law („Physics Letters B” – jedyny autor) oraz  Boosting unstable particles („Physical Review A”). Recenzent w kilkunastu międzynarodowych czasopismach naukowych.

Do 2021 roku wypromował czterech doktorantów. Obecnie sprawuje opiekę naukową nad trzema kolejnymi doktorantami.

 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK

lidia.michalska-bracha@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-0691-7429

 

Dr hab. Lidia Michalska-Bracha, historyk i muzealnik, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Współpracowniczka Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (2020-2023), członkini Rady Muzeum Narodowego w Kielcach, powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013-2026), członkini ministerialnego Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych (2018-2021), członkini pierwszej Rady Uczelni UJK (2019-2020), prodziekan ds. naukowych Wydziału Humanistycznego UJK (2012-2019). Stypendystka Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Prowadzi badania naukowe z zakresu historii historiografii i myśli historycznej XIX–XX wieku, pamięci kulturowej i historii kobiet, powstania styczniowego, losów Polaków na emigracji i Syberii w XIX wieku oraz dziejów Galicji i Lwowa. Uczestniczyła w pracach międzynarodowych zespołów badawczych, w tym m.in. w ramach projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918 oraz Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku — XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej.

Autorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilku wydanych ostatnio monografii: Wspomnienia Emilii ze Szwarców Heurichowej (1819-1905) i jej córki Teodory z Heurichów Kiślańskiej (1844-1920) z czasów powstania styczniowego, Warszawa 2023 (wspólnie z E. Noińskim); Józef Kajetan Janowski (1832-1914). Po powstaniu styczniowym… Emigrant, weteran 1863 roku, lwowianin z wyboru, Warszawa 2021; Wspomnienia Wandy z Wolskich Umińskiej (1841-1926), Warszawa 2020 (wspólnie z E. Noińskim); Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej, Kielce 2018 (wspólnie z R. Kotowskim).

Posiada doświadczenie w kształceniu młodej kadry, dotychczas wypromowała pięciu doktorantów i sprawuje opiekę naukową nad trzema kolejnymi doktorantami.

 

Kierownicy sekcji w Szkole Doktorskiej

 

Kierownik sekcji nauk humanistycznych

dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK

grzegorz.miernik@ujk.edu.pl

https://orcid.org/000-0003-0924-7408

 

Kierownik sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych

dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

alicja.wzorek@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9041-7034

Dr hab. Alicja Wzorek chemik organik, profesor w Instytucie Chemii

Jest związana z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego od czasów studiów magisterskich. Od  2003 roku pracowała jako asystent w Instytucie Chemii, a rozprawę doktorska złożyła i obroniła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2019 roku w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół chemii supramolekularnej, syntezy związków aktywnych biologicznie, związków chiralnych i metod ich enancjomerycznego wzbogacania.

Współpracuje z naukowcami z wielu ośrodków badawczych w Polsce (Wrocław, Łódź) i na świecie (Japonia, Niemcy, Hiszpania). Była stypendystką programów DAAD i DFG. Jest współautorką kilkudziesięciu oryginalnych artykułów naukowych, włączając  Chemistry Society Reviews, a także jest współautorką 10 patentów PL i kilku nowych zgłoszeń patentowych.

W trakcie swojej pracy dydaktycznej była promotorem 15 prac licencjackich i 11 prac magisterskich, a także promotorem pomocniczym pracy doktorskiej. Była opiekunem trzymiesięcznych staży naukowych studentów z Shibaura Institute of Technology z Tokio.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu organizacyjnego Okręgowej Olimpiady Chemicznej.

 

Kierownik sekcji nauk społecznych

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

leszek.bielecki@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-1553-1141

Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne, finansowe, gospodarcze publiczne, postępowanie administracyjne, postępowanie podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo urzędnicze. Doktor nauk prawnych, magister Administracji oraz magister Prawa. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Finansowego oraz Kierownik Sekcji Nauk Społecznych Szkoły Doktorskiej UJK w Kielcach.

Autor ponad 100 publikacji, uczestnik wielu konferencji, sesji i zjazdów naukowych (krajowych i zagranicznych). Były wykładowca w kilku wyższych szkołach prywatnych (WSB w Radomiu, WSHP w Sandomierzu, WSEPiNM w Kielcach). Urzędnik służby cywilnej drugiego stopnia w administracji skarbowej, w swojej karierze na licznych stanowiskach kierowniczych (kierownik referatu, zastępca naczelnika urzędu skarbowego, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor izby administracji skarbowej). Były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Były członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Od 6 maja 2020 r. sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Kierownik sekcji nauk medycznych i nauk o zdrowiu

dr hab. Wioletta Adamus – Białek, prof. UJK

wioletta.adamus-bialek@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-6129-0492

Dr hab. Wioletta Adamus-Białek, mikrobiolog, genetyk, profesor nauk o zdrowiu w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W 2003 roku ukończyła studia na kierunku biologia Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, a następnie rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Ukończyła także studia podyplomowe „Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy” na UJK oraz „Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie kierownik Pracowni Genetyki Medycznej w Zakładzie Medycyny Zabiegowej Instytutu Nauk Medycznych UJK.

Współzałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddziału w Kielcach. Odbyła staż naukowy w Karolinska Institute, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC) w Sztokholmie, w School of Biological Sciences, University of East Anglia w Norwich, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie oraz w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii, Centrum Nowych Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Była promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich na kierunku ochrona środowiska i biotechnologia UJK, promotorem pomocniczym dwóch prac doktorskich w Instytucie Nauk o Zdrowiu oraz obecnie promotorem pracy doktorskiej.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi patogenów dróg moczowych, a w szczególności E. coli. Obecnie zaangażowana w badania nad genetycznym podłożem chorób trzustki i mikrobiomem ludzkim.

Jest autorem lub współautorem 29 publikacji naukowych o łącznym współczynniku Impact Factor 52,42.